Meny Stäng

Nya stadgar

Nya Stadgar – Vad har ändrats

Den 1 januari 2023 trädde lagändringar i kraft i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen, vilket gör att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras. Under de senaste åren har det även skett andra lagändringar som också utgör skäl för att se över föreningens stadgar då lagens regler gäller oavsett vad som anges i föreningens stadgar.

En av nyheterna är att de situationer då en bostadsrättshavare behöver tillstånd från föreningen vid ingrepp i lägenheten har utökats. Det har även införts en ny förverkandegrund (det vill säga en situation då bostadsrättshavaren kan bli uppsagd från sin nyttjanderätt till lägenheten) och även det bör framgå av stadgarna.

Brf Björnö följer i huvudsak HSB’s normalstadgar för 2023. Förutom de paragrafer som fått en revidering har dessutom ett antal språkliga förändringar gjorts i stadgarna samt text flyttats om.

De viktigaste nyheterna i 2023 års stadgar kan ni läsa här:

Viktigaste nyheterna i 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening

Förslaget till nya stadgar har delats ut till samtliga boenden. Du kan även läsa dem här:

Stadgar förslag maj 2023

KALLELSE till Föreningsstämma 31 Maj

Medlemmarna i HSB:s Brf Björnö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdag den 31 maj 2023 kl. 19.00 i Kista kyrka. Kaffe med bröd serveras från kl. 18.00

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Fastställande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkningen
 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 15. Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelseledamöter och –suppleanter
 18. Presentation av HSB ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor och –suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning samt val av valberedningens ordförande
 23. Val av distriktsombud och -suppleanter
 24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor/ ev motioner
 25. Stadgeändring
 26. Avslutning

Vid stämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast make, maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en person. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast make, maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Med närstående avses i tredje och femte styckena förutom make eller sambo, föräldrar, syskon eller barn. Ta med bostadsrättsbevis eller överlåtelseavtal.

Kista 2023-03-28
Styrelsen i HSB brf Björnö

Garagestädning

Våra garage i Hg 35 + 50 + 51 ska städas.

MÅNDAGEN den 15 maj 2023 – garage i Hg 35

ONSDAGEN den 17 maj 2023 – garage i Hg 50

FREDAGEN den 19 maj 2023 – garage i Hg 51

 OBSERVERA ATT GARAGE MÅSTE VARA HELT TOMT FRÅN kl. 07.00

Bilarna måste vara någon annanstans / parkerade utomhus för att kunna genomföra städningen. Inga föremål får lämnas kvar under städningen som tar cirka 8 timmar

Stölder/skadegörelse i våra garage

Vi har fått rapporter om minst två inbrottsförsök / skadegörelse senaste veckan i våra garage. Troligtvis följer dessa personer in i garagen när en bil åker ut eller in. Vi ber alla som använder våra garage och portar att ha uppsikt så inte obehöriga tar sig in i våra gemensamma utrymmen, och se till att portar och dörrar blir ordentligt stängda efter er. Släpp inte in någon ni inte känner. Vid misstanke om pågående / nära anstående brott uppmanas du kontakta polisen via telefonnummer 112. Vi uppmanar er att inte lämna något stöldbegärligt i garagen/fordon.